Thư viện

Thông tin thống kê của thư viện Trường THCS Ngô Gia Tự

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
SGK9-00206 Toán 9/tập 2 Phan Đức Chính sách giáo khoa 9 Trong kho
SGK9-00205 Toán 9/tập 2 Phan Đức Chính sách giáo khoa 9 Trong kho
SGK9-00204 Toán 9/tập 2 Phan Đức Chính sách giáo khoa 9 Trong kho
SGK8-00262 Toán 8/tập 2 Phan Đức Chính sách giáo khoa 8 Trong kho
SGK8-00261 Toán 8/tập 2 Phan Đức Chính sách giáo khoa 8 Trong kho
SGK8-00260 Toán 8/tập 2 Phan Đức Chính sách giáo khoa 8 Trong kho
SGK7-00305 Toán 7/tập 2 Phan Đức Chính Sách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00304 Toán 7/tập 2 Phan Đức Chính Sách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00303 Toán 7/tập 2 Phan Đức Chính Sách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00302 Toán 7/tập 2 Phan Đức Chính Sách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00301 Toán 7/tập 2 Phan Đức Chính Sách giáo khoa 7 Trong kho
SGK6-00301 Toán 6/tập 2 Phan Đức Chính Sách giáo khoa 6 Trong kho
TCGD-00184 Tạp chí KHGDVN/09 Trần Công Phong Tạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00183 Tạp chí KHGDVN/08 Trần Công Phong Tạp chí giáo dục Trong kho
TCGD-00182 Toán tuổi thơ 2 Vũ Hưu Bình Tạp chí giáo dục Trong kho