Giáo viên

Phân công giáo viên giảng dạy của Trường THCS Ngô Gia Tự

Stt Giáo viên dạy Môn học Tên lớp Tg Điểm M Điểm 15′ Điểm 45′ Điểm HK
1 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6A 46 1 1 1 1
2 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6B 44 1 1 1 1
3 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6C 40 1 1 1 1
4 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6D 39 1 1 1 1
5 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6E 42 1 1 1 1
6 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6G 43 1 1 1 1
7 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6H 40 1 1 1 1
8 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6I 40 1 1 1 1
9 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 6K 46 1 1 1 1
10 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 7A 41 1 1 1 1
11 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 7B 41 1 1 1 1
12 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 7C 42 1 1 1 1
13 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 7D 41 1 1 1 1
14 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 7E 40 1 1 1 1
15 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 7G 42 1 1 1 1
16 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 7H 41 1 1 1 1
17 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 8A 47 1 1 1 1
18 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 8B 43 1 1 1 1
19 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 8C 40 1 1 1 1
20 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 8D 38 1 1 1 1
21 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 8E 42 1 1 1 1
22 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 8G 47 1 1 1 1
23 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 9A 44
24 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 9B
25 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 9C 42
26 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 9D 40 1 1 1 1
27 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 9E 43 1 1 1 1
28 Đoàn Văn Tuấn Âm nhạc 9G 44 1 1 1 1
29 Nguyễn Đức Mạnh Công nghệ 6A 46 1 2 2 1
30 Nguyễn Đức Mạnh Công nghệ 6B 44 1 2 2 1
31 Nguyễn Đức Mạnh Công nghệ 6C 40 1 2 2 1
32 Nguyễn Đức Mạnh Công nghệ 6D 39 1 2 2 1
33 Mai Thị Hoài Công nghệ 6E 42 1 2 2 1
34 Mai Thị Hoài Công nghệ 6G 43 1 2 2 1
35 Nguyễn Đức Mạnh Công nghệ 6H 40 1 2 2 1
36 Nguyễn Đức Mạnh Công nghệ 6I 40 1 2 2 1
37 Nguyễn Đức Mạnh Công nghệ 6K 46 1 2 2 1
38 Nguyễn Thị Hà A Công nghệ 7A 41 1 1 1 1
39 Nguyễn Thị Hà A Công nghệ 7B 41 1 1 1 1
40 Nguyễn Thị Hà A Công nghệ 7C 42 1 1 1 1
41 Nguyễn Thị Hà A Công nghệ 7D 41 1 1 1 1
42 Nguyễn Thị Hà A Công nghệ 7E 40 1 1 1 1
43 Nguyễn Thị Hà A Công nghệ 7G 42 1 1 1 1
44 Nguyễn Thị Hà A Công nghệ 7H 41 1 1 1 1
45 Nguyễn Văn Thành Công nghệ 8A 47 1 2 2 1
46 Nguyễn Văn Thành Công nghệ 8B 43 1 2 2 1
47 Nguyễn Văn Thành Công nghệ 8C 40 1 2 2 1
48 Nguyễn Văn Thành Công nghệ 8D 38 1 2 2 1
49 Nguyễn Văn Thành Công nghệ 8E 42 1 2 2 1
50 Nguyễn Văn Thành Công nghệ 8G 47 1 2 2 1
51 Phan Thị Sinh Công nghệ 9A 44 1 1 1 1
52 Phan Thị Sinh Công nghệ 9B 38 1 1 1 1
53 Phan Thị Sinh Công nghệ 9C 42 1 1 1 1
54 Phan Thị Sinh Công nghệ 9D 40 1 1 1 1
55 Phan Thị Sinh Công nghệ 9E 43 1 1 1 1
56 Phan Thị Sinh Công nghệ 9G 44 1 1 1 1
57 Trần Thị Hương Địa lí 6A 46 1 1 1 1
58 Trần Thị Hương Địa lí 6B 44 1 1 1 1
59 Trần Thị Hương Địa lí 6C 40 1 1 1 1
60 Trần Thị Hương Địa lí 6D 39 1 1 1 1
61 Trần Thị Hương Địa lí 6E 42 1 1 1 1
62 Trần Thị Hương Địa lí 6G 43 1 1 1 1
63 Trần Thị Hương Địa lí 6H 40 1 1 1 1
64 Trần Thị Hương Địa lí 6I 40 1 1 1 1
65 Trần Thị Hương Địa lí 6K 46 1 1 1 1
66 Cao Thị Mai Lý Địa lí 7A 41 1 2 1 1
67 Cao Thị Mai Lý Địa lí 7B 41 1 2 1 1
68 Trịnh Thị Thu Hà Địa lí 7C 42 1 2 1 1
69 Nguyễn Thị Thanh Thuý Địa lí 7D 41 1 2 1 1
70 Nguyễn Thị Thanh Thuý Địa lí 7E 40 1 2 1 1
71 Lê Thị Thu Địa lí 7G 42 1 2 1 1
72 Lê Thị Thu Địa lí 7H 41 1 2 1 1
73 Trần Đình Thưởng Địa lí 8A 47 1 1 1 1
74 Trần Đình Thưởng Địa lí 8B 43 1 1 1 1
75 Trần Đình Thưởng Địa lí 8C 40 1 1 1 1
76 Trần Đình Thưởng Địa lí 8D 38 1 1 1 1
77 Trần Đình Thưởng Địa lí 8E 42 1 1 1 1
78 Trần Đình Thưởng Địa lí 8G 47 1 1 1 1
79 Trần Đình Thưởng Địa lí 9A 44
80 Trần Đình Thưởng Địa lí 9B 38
81 Trần Đình Thưởng Địa lí 9C 42
82 Trần Đình Thưởng Địa lí 9D 40
83 Trần Đình Thưởng Địa lí 9E 43
84 Trần Đình Thưởng Địa lí 9G 44
85 Phạm Thị Ngọc Bích Gdcd 6A 46 1 1 1 1
86 Phạm Thị Ngọc Bích Gdcd 6B 44 1 1 1 1
87 Cao Thị Dung Gdcd 6C 40 1 1 1 1
88 Cao Thị Dung Gdcd 6D 39 1 1 1 1
89 Cao Thị Dung Gdcd 6E 42 1 1 1 1
90 Tăng Thị Lý Gdcd 6G 43 1 1 1 1
91 Tăng Thị Lý Gdcd 6H 40 1 1 1 1
92 Phạm Thị Ngọc Bích Gdcd 6I 40 1 1 1 1
93 Phạm Thị Ngọc Bích Gdcd 6K 46 1 1 1 1
94 Chu Thị Thu Hà Gdcd 7A 41 1 1 1 1
95 Nguyễn Thị Vân Gdcd 7B 41 1 1 1 1
96 Nguyễn Thị Vân Gdcd 7C 42 1 1 1 1
97 Nguyễn Thị Vân Gdcd 7D 41 1 1 1 1
98 Chu Thị Thu Hà Gdcd 7E 40 1 1 1 1
99 Chu Thị Thu Hà Gdcd 7G 42 1 1 1 1
100 Chu Thị Thu Hà Gdcd 7H 41 1 1 1 1
101 Trịnh Thị Thu Gdcd 8A 47 1 1 1 1
102 Trịnh Thị Thu Gdcd 8B 43 1 1 1 1
103 Phạm Thị Thanh Hải Gdcd 8C 40 1 1 1 1
104 Trịnh Thị Thu Gdcd 8D 38 1 1 1 1
105 Trịnh Thị Thu Gdcd 8E 42 1 1 1 1
106 Trịnh Thị Thu Gdcd 8G 47 1 1 1 1
107 Nguyễn Thị Lan Gdcd 9A 44 1 1 1 1
108 Nguyễn Thị Lan Gdcd 9B 38 1 1 1 1
109 Nguyễn Thị Lan Gdcd 9C 42 1 1 1 1
110 Nguyễn Thị Lan Gdcd 9D 40 1 1 1 1
111 Nguyễn Thị Lan Gdcd 9E 43 1 1 1 1
112 Nguyễn Thị Lan Gdcd 9G 44 1 1 1 1
113 Vũ Thị Thoảng Hóa học 8A 48 1 2 3 1
114 Vũ Thị Thoảng Hóa học 8B 43 1 2 3 1
115 Đỗ Thuý An Hóa học 8C 40 1 2 3 1
116 Đỗ Thuý An Hóa học 8D 38 1 2 3 1
117 Đỗ Thuý An Hóa học 8E 42 1 2 3 1
118 Đỗ Thuý An Hóa học 8G 47 1 2 3 1
119 Phạm Bích Huệ Hóa học 9A 44 1 2 3 1
120 Phạm Bích Huệ Hóa học 9B 38 1 2 3 1
121 Phạm Bích Huệ Hóa học 9C 42 1 2 3 1
122 Phạm Bích Huệ Hóa học 9D 40 1 2 3 1
123 Phạm Bích Huệ Hóa học 9E 43 1 2 3 1
124 Phạm Bích Huệ Hóa học 9G 44 1 2 3 1
125 Bùi Thị Duyên Lịch sử 6A 46 1 1 1 1
126 Bùi Thị Duyên Lịch sử 6B 44 1 1 1 1
127 Bùi Thị Duyên Lịch sử 6C 40 1 1 1 1
128 Bùi Thị Duyên Lịch sử 6D 39 1 1 1 1
129 Vương Thị Hải An Lịch sử 6E 42 1 1 1 1
130 Vương Thị Hải An Lịch sử 6G 43 1 1 1 1
131 Vương Thị Hải An Lịch sử 6H 40 1 1 1 1
132 Vương Thị Hải An Lịch sử 6I 40 1 1 1 1
133 Vương Thị Hải An Lịch sử 6K 46 1 1 1 1
134 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 7A 41 1 2 1 1
135 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 7B 41 1 2 1 1
136 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 7C 42 1 2 1 1
137 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 7D 41 1 2 1 1
138 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 7E 40 1 2 1 1
139 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 7G 42 1 2 1 1
140 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 7H 41 1 2 1 1
141 Nguyễn Thị Lan Lịch sử 8A 47 1 2 1 1
142 Nguyễn Thị Lan Lịch sử 8B 43 1 2 1 1
143 Nguyễn Thị Lan Lịch sử 8C 40 1 2 1 1
144 Nguyễn Thị Lan Lịch sử 8D 38 1 2 1 1
145 Nguyễn Thị Lan Lịch sử 8E 42 1 2 1 1
146 Nguyễn Thị Lan Lịch sử 8G 47 1 2 1 1
147 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 9A 44 1 1 1 1
148 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 9B 38 1 1 1 1
149 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 9C 42 1 1 1 1
150 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 9D 40 1 1 1 1
151 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 9E 43 1 1 1 1
152 Phạm Thị Nguyệt Lịch sử 9G 44 1 1 1 1
153 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6A 46 1 1 1 1
154 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6B 44 1 1 1 1
155 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6C 40 1 1 1 1
156 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6D 39 1 1 1 1
157 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6E 42 1 1 1 1
158 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6G 43 1 1 1 1
159 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6H 40 1 1 1 1
160 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6I 40 1 1 1 1
161 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 6K 46 1 1 1 1
162 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 7A 41 1 1 1 1
163 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 7B 41 1 1 1 1
164 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 7C 42 1 1 1 1
165 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 7D 41 1 1 1 1
166 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 7E 40 1 1 1 1
167 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 7G 42 1 1 1 1
168 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 7H 41 1 1 1 1
169 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 8A 47 1 1 1 1
170 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 8B 43 1 1 1 1
171 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 8C 40 1 1 1 1
172 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 8D 38 1 1 1 1
173 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 8E 42 1 1 1 1
174 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 8G 47 1 1 1 1
175 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 9A 1 1 1 1
176 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 9B 1 1 1 1
177 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 9C 1 1 1 1
178 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 9D
179 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 9E
180 Trần Thị Thanh Bình Mĩ thuật 9G
181 Nguyễn Thị Thu Hiền Ngoại ngữ 6A 46 2 2 2 1
182 Nguyễn Thị Thu Hiền Ngoại ngữ 6B 44 2 2 2 1
183 Nguyễn Thị Phương Ngoại ngữ 6C 40 2 2 2 1
184 Nguyễn Thị Phương Ngoại ngữ 6D 39 2 2 2 1
185 Nguyễn Thị Phương Ngoại ngữ 6E 42 2 2 2 1
186 Nguyễn Thị Phương Ngoại ngữ 6G 43 2 2 2 1
187 Nguyễn Thị Phương Ngoại ngữ 6H 40 2 2 2 1
188 Nguyễn Thị Thu Hiền Ngoại ngữ 6I 40 2 2 2 1
189 Nguyễn Thị Phương Ngoại ngữ 6K 46 2 2 2 1
190 Lê Thị Hảo Ngoại ngữ 7A 41 2 2 2 1
191 Lê Thị Hảo Ngoại ngữ 7B 41 2 2 2 1
192 Lê Thị Hảo Ngoại ngữ 7C 42 2 2 2 1
193 Nguyễn Thị Thu Hiền Ngoại ngữ 7D 41 2 2 2 1
194 Nguyễn Thị Thu Hiền Ngoại ngữ 7E 40 2 2 2 1
195 Nguyễn Thị Thu Hiền Ngoại ngữ 7G 42 2 2 2 1
196 Lê Thị Hảo Ngoại ngữ 7H 41 2 2 2 1
197 Đào Thị Hương Hải Ngoại ngữ 8A 47 2 2 2 1
198 Đào Thị Hương Hải Ngoại ngữ 8B 43 2 2 2 1
199 Đào Thị Hương Hải Ngoại ngữ 8C 40 2 2 2 1
200 Lê Thị Hảo Ngoại ngữ 8D 38 2 2 2 1
201 Lê Thị Hảo Ngoại ngữ 8E 42 2 2 2 1
202 Đào Thị Hương Hải Ngoại ngữ 8G 47 2 2 2 1
203 Đào Thị Hương Hải Ngoại ngữ 9A 44 1 2 2 1
204 Đào Thị Hương Hải Ngoại ngữ 9B 38 1 2 2 1
205 Lê Thị Lương Ngoại ngữ 9C 42 1 2 2 1
206 Lê Thị Lương Ngoại ngữ 9D 40 1 2 2 1
207 Lê Thị Lương Ngoại ngữ 9E 43 1 2 2 1
208 Lê Thị Lương Ngoại ngữ 9G 44 1 2 2 1
209 Nguyễn Thị Hà B Ngữ văn 6A 46 2 3 5 1
210 Bùi Thị Hồng Hạnh Ngữ văn 6B 44 2 3 5 1
211 Nguyễn Thị Hà B Ngữ văn 6C 40 2 3 5 1
212 Cao Thị Dung Ngữ văn 6D 39 2 3 5 1
213 Bùi Thị Hồng Hạnh Ngữ văn 6E 42 2 3 5 1
214 Nguyễn Thị Lan Hương Ngữ văn 6G 43 2 3 5 1
215 Cao Thị Mai Lý Ngữ văn 6H 40 2 3 5 1
216 Cao Thị Mai Lý Ngữ văn 6I 40 2 3 5 1
217 Nguyễn Thị Lan Hương Ngữ văn 6K 46 2 3 5 1
218 Vương Thị Hải An Ngữ văn 7A 41 2 3 5 1
219 Cao Thị Dung Ngữ văn 7B 41 2 3 5 1
220 Vương Thị Hải An Ngữ văn 7C 42 2 3 5 1
221 Nguyễn Thị Vân Ngữ văn 7D 41 2 3 5 1
222 Nguyễn Thị Vân Ngữ văn 7E 40 2 3 5 1
223 Lê Thị Thu Ngữ văn 7G 42 2 3 5 1
224 Lê Thị Thu Ngữ văn 7H 41 2 3 5 1
225 Trịnh Thị Thu Ngữ văn 8A 47 2 3 5 1
226 Trịnh Thị Thu Ngữ văn 8B 43 2 3 5 1
227 Bùi Thị Duyên Ngữ văn 8C 40 2 3 5 1
228 Nguyễn Thị Thanh Thuý Ngữ văn 8D 38 2 3 5 1
229 Bùi Thị Duyên Ngữ văn 8E 42 2 3 5 1
230 Nguyễn Thị Thanh Thuý Ngữ văn 8G 47 2 3 5 1
231 Trịnh Thị Thu Hà Ngữ văn 9A 44 2 3 6 1
232 Bùi Thị Hồng Hạnh Ngữ văn 9B 38 2 3 6 1
233 Trịnh Thu Hà Ngữ văn 9C 41 2 3 6 1
234 Vũ Thị Hằng Ngữ văn 9D 40 2 3 6 1
235 Trịnh Thị Thu Hà Ngữ văn 9E 43 2 3 6 1
236 Vũ Thị Hằng Ngữ văn 9G 44 2 3 6 1
237 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6A 46 1 3 1 1
238 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6B 44 1 3 1 1
239 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6C 40 1 3 1 1
240 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6D 39 1 3 1 1
241 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6E 42 1 3 1 1
242 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6G 43 1 3 1 1
243 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6H 40 1 3 1 1
244 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6I 40 1 3 1 1
245 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh học 6K 46 1 3 1 1
246 Hoàng Thị Hường Sinh học 7A 41 1 3 1 1
247 Hoàng Thị Hường Sinh học 7B 41 1 3 1 1
248 Hoàng Thị Hường Sinh học 7C 42 1 3 1 1
249 Phạm Bích Huệ Sinh học 7D 41 1 3 1 1
250 Phạm Bích Huệ Sinh học 7E 40 1 3 1 1
251 Phạm Bích Huệ Sinh học 7G 42 1 3 1 1
252 Phạm Bích Huệ Sinh học 7H 41 1 3 1 1
253 Hoàng Thị Hường Sinh học 8A 47 1 3 1 1
254 Hoàng Thị Hường Sinh học 8B 43 1 3 1 1
255 Hoàng Thị Hường Sinh học 8C 40 1 3 1 1
256 Hoàng Thị Hường Sinh học 8D 38 1 3 1 1
257 Hoàng Thị Hường Sinh học 8E 42 1 3 1 1
258 Hoàng Thị Hường Sinh học 8G 47 1 3 1 1
259 Đỗ Thuý An Sinh học 9A 44 1 3 1 1
260 Đỗ Thuý An Sinh học 9B 38 1 3 1 1
261 Đỗ Thuý An Sinh học 9C 42 1 3 1 1
262 Đỗ Thuý An Sinh học 9D 40 1 3 1 1
263 Đỗ Thuý An Sinh học 9E 43 1 3 1 1
264 Đỗ Thuý An Sinh học 9G 44 1 3 1 1
265 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 6A 46 1 2 3 1
266 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 6B 44 1 2 3 1
267 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 6C 40 1 2 3 1
268 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 6D 39 1 2 3 1
269 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 6E 42 1 2 3 1
270 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 6G 43 1 2 3 1
271 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 6H 40 1 2 3 1
272 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 6I 40 1 2 3 1
273 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 6K 46 1 2 3 1
274 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 7A 41 1 2 3 1
275 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 7B 41 1 2 3 1
276 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 7C 42 1 2 3 1
277 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 7D 41 1 2 3 1
278 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 7E 40 1 2 3 1
279 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 7G 42 1 2 3 1
280 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thể dục 7H 41 1 2 3 1
281 Phạm Thị Thái Thể dục 8A 47 1 2 3 1
282 Phạm Thị Thái Thể dục 8B 43 1 2 3 1
283 Phạm Thị Thái Thể dục 8C 40 1 2 3 1
284 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 8D 38 1 2 3 1
285 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 8E 42 1 2 3 1
286 Nguyễn Xuân Tùng Thể dục 8G 47 1 2 3 1
287 Phạm Thị Thái Thể dục 9A 44 1 2 3 1
288 Phạm Thị Thái Thể dục 9B 38 1 2 3 1
289 Phạm Thị Thái Thể dục 9C 42 1 2 3 1
290 Phạm Thị Thái Thể dục 9D 40 1 2 3 1
291 Phạm Thị Thái Thể dục 9E 43 1 2 3 1
292 Phạm Thị Thái Thể dục 9G 44 1 2 3 1
293 Phạm Thị Ngọc Bích Toán 6A 46 1 4 3 1
294 Đinh Văn Đông Toán 6B 44 1 4 3 1
295 Phạm Thị Ngọc Bích Toán 6C 40 1 4 3 1
296 Nguyễn Đức Mạnh Toán 6D 39 1 4 3 1
297 Mai Thị Hoài Toán 6E 42 1 4 3 1
298 Mai Thị Hoài Toán 6G 43 1 4 3 1
299 Đinh Thị Hiền Toán 6H 40 1 4 3 1
300 Đinh Thị Hiền Toán 6I 40 1 4 3 1
301 Đinh Văn Đông Toán 6K 46 1 4 3 1
302 Chu Thị Thu Hà Toán 7A 41 1 4 3 1
303 Tăng Thị Lý Toán 7B 41 1 4 3 1
304 Tăng Thị Lý Toán 7C 42 1 4 3 1
305 Nguyễn Thị Thanh Xuân Toán 7D 41 1 4 3 1
306 Vương Đức Thuận Toán 7E 40 1 4 3 1
307 Chu Thị Thu Hà Toán 7G 42 1 4 3 1
308 Vương Đức Thuận Toán 7H 41 1 4 3 1
309 Lê Trung Tuyến Toán 8A 48 1 4 3 1
310 Nguyễn Thị Thanh Xuân Toán 8B 43 1 4 3 1
311 Nguyễn Văn Minh Toán 8C
312 Lê Trung Tuyến Toán 8D 37 1 4 3 1
313 Lê Trung Tuyến Toán 8E 42 1 4 3 1
314 Nguyễn Thị Thanh Xuân Toán 8G 47 1 4 3 1
315 Phan Thị Sinh Toán 9A 44 1 4 3 1
316 Vũ Thị Thanh Hương Toán 9B 38 1 4 3 1
317 Đinh Văn Đông Toán 9C 41 1 4 3 1
318 Vũ Thị Thanh Hương Toán 9D 40 1 4 3 1
319 Phan Thị Sinh Toán 9E 43 1 4 3 1
320 Vương Đức Thuận Toán 9G 44 1 4 3 1
321 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6A 46 1 1 2 1
322 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6B 44 1 1 2 1
323 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6C 40 1 1 2 1
324 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6D 39 1 1 2 1
325 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6E 42 1 1 2 1
326 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6G 43 1 1 2 1
327 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6H 40 1 1 2 1
328 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6I 40 1 1 2 1
329 Nguyễn Thị Hà A Vật lí 6K 46 1 1 2 1
330 Nguyễn Văn Thành Vật lí 7A 41 1 1 2 1
331 Nguyễn Văn Thành Vật lí 7B 41 1 1 2 1
332 Nguyễn Văn Thành Vật lí 7C 42 1 1 2 1
333 Nguyễn Văn Thành Vật lí 7D 41 1 1 2 1
334 Nguyễn Văn Thành Vật lí 7E 40 1 1 2 1
335 Nguyễn Văn Thành Vật lí 7G 42 1 1 2 1
336 Nguyễn Văn Thành Vật lí 7H 41 1 1 2 1
337 Bùi Tiến Luận Vật lí 8A 47 1 1 2 1
338 Bùi Tiến Luận Vật lí 8B 43 1 1 2 1
339 Bùi Tiến Luận Vật lí 8C 40 1 1 2 1
340 Bùi Tiến Luận Vật lí 8D 38 1 1 2 1
341 Bùi Tiến Luận Vật lí 8E 42 1 1 2 1
342 Bùi Tiến Luận Vật lí 8G 47 1 1 2 1
343 Bùi Tiến Luận Vật lí 9A 44 1 2 2 1
344 Bùi Tiến Luận Vật lí 9B 38 1 2 2 1
345 Bùi Tiến Luận Vật lí 9C 42 1 2 2 1
346 Bùi Tiến Luận Vật lí 9D 40 1 2 2 1
347 Bùi Tiến Luận Vật lí 9E 43 1 2 2 1
348 Bùi Tiến Luận Vật lí 9G 44 1 2 2 1